Refund Policy

นโยบายการคืนเงิน

  1. การคืนเงินของ Ask me ถามได้ ถ้าจ่ายตังส์ จะคืนเงินให้กับผู้ใช้งานเต็มจำนวน ถ้าผู้ใช้งานชำระค่าบริการแล้ว ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ อันเนื่องมาจากปัญหาของเว็บไซต์
  2. Ask me ถามได้ ถ้าจ่ายตังส์ จะไม่คืนเงิน ในกรณีที่ การลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ไม่ได้ อันเนื่องมาจากเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้ใช้อยู่เก่าเกินไป หรือผู้ใช้งาน มีระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่สเถียรพอ ที่จะใช้งานเว็บไซต์ได้ รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่เกิดจากผู้ใช้งานเอง ที่ไม่ใช่ปัญหาจากฝั่งเซิฟเวอร์ที่ให้บริการ Ask me ถามได้ ถ้าจ่ายตังส์
  3. ในกรณีที่ Ask me ถามได้ ถ้าจ่ายตังส์ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว อันเนื่องมาจากปัญหาของ Ask me ถามได้ ถ้าจ่ายตังส์ เอง จะทำการชดเฉยให้ผู้ใช้งาน ในรูปแบบของการเข้าใช้บริการเพิ่มเติมต่อได้ จากเวลาที่ตกลงไว้ในตอนแรก ตามความเหมาะสม